Varsity eight vs. Stanford 5-3-14
Courtesy GoldenBearSports.com