Reshanda Gray - Northwestern
Courtesy GoldenBearSports.com